Sofinanciranje

Naložba v nabavo opreme za predelavo grozdja in skladiščenje vina na kmetiji Polič

Javni razpis: 5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Opis aktivnosti: Aktivnost »Naložba v nabavo opreme za predelavo grozdja in skladiščenje vina na kmetiji Polič« se nanaša na nakup nove opreme za vinsko klet na posestvu Polič. Nabava opreme za vinsko klet bo vključuje inox posode, lesene sode 225 l, lesene sode 2.000 l, prelivni vinifikator in avtomatsko pnevmatsko stiskalnico. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je posodobiti proizvodne zmogljivosti in izboljšati produktivnost v vinski kleti kmetijskega gospodarstva. Naložba se izvaja zaradi dotrajanosti opreme in z namenom razširitve in modernizacije proizvodnje. Rezultati aktivnosti so: sodobna oprema vinske kleti.

 

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks.

Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

 

 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Kmetija je vključena v operacijo vinogradništvo in operacijo sadjarstvo (oljčniki)

 

 

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

 

Povezave

Europa: Razvoj podeželja in podpora

Program Podeželja