Sofinanciranje

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji:
Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati:
Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti,
ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO
Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks.
Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev,
prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji:
Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati:
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno
gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja
podnebnim spremembam.
Kmetija je vključena v operacijo vinogradništvo in operacijo sadjarstvo (oljčniki)

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:
Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih
območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati:
Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju
sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter
trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.